Toimintasuunnitelma 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

VARKAAT RY

 

YLEISTÄ

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry on etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa. Varkaat ry järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallistua alaan sopiville kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Varkaat ry:n hallitus pitää talouden vakaana, rahoituspohjan monipuolisena ja seuraa budjetin toteutumista säännöllisesti.

 

PAINOPISTEALUEET

Toimintakaudella 2018 Varkaat ry keskittyy kolmeen painopistealueeseen:

 

  • Vuosijuhlat järjestetään kevätlukukaudella 2018.

 

  • Yhteistyötä tehdään Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n, OAJ Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry:n kanssa, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja kasvatustieteiden laitoksen sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa. Lisäksi yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan varhaiskasvatuksen alan toimijoiden kanssa.

 

  • Yritysyhteistyötä jatketaan ja kehitetään.

 

 

HALLITUKSEN TOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus 2018 perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2019 sekä henkilökohtaisesti ohjaamalla että tehtäväkohtaisilla testamenteilla. Lisäksi tulevalle hallitukselle järjestetään koulutusilta ennen uuden hallituskauden alkua, missä tutustutaan yhdistyksen sääntöihin ja toimintasuunnitelmaan. Hallituslaiset osallistuvat sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) että Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) järjestämiin koulutuksiin. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet osallistuvat varhaiskasvatuksen oppiaineen, kasvatustieteiden laitoksen ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetuksen kehittämiseen liittyviin työryhmiin. Hallituksen jäsenet osallistuvat vastuualueittain JYY:n valiokuntien toimintaan. Hallitus kerää palautetta toiminnastaan. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keräävät hallituksen jäseniltä palautetta hallitustoiminnasta kevätlukukauden 2018 lopuksi.

 

TIEDOTUS

Varkaat ry tiedottaa järjestämistään koulutuksista, tapahtumista sekä jäseneduista. Lisäksi jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä asioista. Varkaat ry tiedottaa vastuualueittain eri tiedotuskanavien kautta. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Facebook-sivua, sähköpostilistaa sekä blogia. Ainejärjestötoiminnan näkyvyyttä tuodaan esille myös Instagramin, Snapchatin ja Twitterin kautta. Varkaat ry tiedottaa uusia opiskelijoita toiminnastaan bloginsa fuksisivun avulla.

 

YHTEISTYÖ

Yhteistyötä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan sekä varhaiskasvatuksen oppiaineen henkilökunnan kanssa jatketaan.  Varkaat ry:llä on opiskelijaedustaja OAJ Keski-Suomen Lastentarhanopettajat ry:n hallituksessa. Varkaat ry toimii yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Muiden ainejärjestöjen kanssa jatketaan yhteisen toiminnan kehittämistä, tapahtumien järjestämistä sekä edunvalvontaa. Yhteistyötä sosionomiopiskelijoiden kanssa jatketaan.  Valtakunnallista yhteistyötä SOOL ry:n kanssa tehdään tiedottamalla sen toiminnasta ja jäseneduista, olemalla yhteydessä SOOL-kummiin sekä hyödyntämällä SOOLin järjestämiä koulutuksia ja edunvalvontamateriaalia.

 

TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI- JA KOULUTUSTOIMINTA

Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia huomioiden jäsenistöltä tulleet ideat ja ehdotukset. Varkaat ry pyrkii tarjoamaan monipuolista kulttuuritoimintaa esimerkiksi hyödyntämällä Jyväskylän kaupungin sekä JYY:n kulttuurimahdollisuuksia. Varkaat ry lisää jäsentensä työelämätietoutta järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, luentoja, vierailuja tai koulutuksia.

 

KOULUTUSPOLITIIKKA

Varkaat ry ottaa edunvalvonnassa huomioon varhaiskasvatuksen koulutukseen ja alaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja opintojen joustavuuden/joustamattomuuden. Varhaiskasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoiden etuja ajetaan eri työryhmien kautta. Varkaat ry vahvistaa ainejärjestön näkyvyyttä koulutuspoliittisena edunvalvojana.

 

SOSIAALIPOLITIIKKA

Varkaat ry tiedottaa jäsenistöä asumiseen, toimeentuloon, terveyteen, tasa-arvoon sekä muihin sosiaalipoliittisiin asioihin ja tapahtumiin liittyen. SPR:n VeriRyhmä-toimintaa jatketaan. Varkaat ry valvoo yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ainejärjestötoiminnassa ja varhaiskasvatuksen opinnoissa.

 

FUKSI- JA TUTORTOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestötoiminnasta järjestämällä heille syksyllä ainejärjestöinfon, fuksikokouksen ja osallistumalla fukseille järjestettäviin tapahtumiin. Hallitus pitää yhteyttä tutoreihin ja fukseihin. Varkaat ry avustaa fuksiaisten ja pikkujoulujen järjestämisessä. Fuksien ryhmäytymistä tuetaan järjestämällä syksyn alussa heille ryhmäytymistapahtuman yhteistyössä varhaiskasvatuksen tutoreiden kanssa.

 

YRITYSYHTEISTYÖ

Varkaat ry tekee yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa muun muassa ylläpitäen yhteistyösuhteita ja hankkien jäsenetuja. Varkaat ry auttaa uusia opiskelijoita hankkimaan opiskelijahaalarit hyödyntäen yhteistyösopimuksia varainhankinnassa. Varkaat ry järjestää lapsiparkin Jyväskylän rakennusmessuilla. Yritysyhteistyösopimuksia uusitaan hallituksen päätösten mukaan ja yritysyhteistyösuhteita pyritään keskittämään. Yritysyhteistyösopimusten neuvottelussa otetaan huomioon haalarisponsorointi, ja mahdolliset jo olemassa olevat opiskelijaedut. Uusia yritysyhteistyösuhteita luodessa otetaan huomioon jäsenistön mielipiteet ja toiveet sekä ainejärjestön tarjoamat resurssit yrityksille.

 

KANSAINVÄLISYYS

Varkaat ry pyrkii tukemaan jäsentensä kotikansainvälistymistä yhteistyössä muiden kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen vaihto-opiskelijoille tarjotaan Varkaat ry:n jäsenyyttä ja heitä kannustetaan osallistumaan järjestettyyn toimintaan. Vaihto-opiskelijoille suunnattua coffee hour-konseptia jatketaan yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa.

 

YMPÄRISTÖ

Varkaat ry ottaa toiminnan suunnittelussa huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmat. Hallitus huolehtii yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa, että ainejärjestötilat Ruusula ja Kasvisto ovat toimivia. Lisäksi Varkaat ry tiedottaa ainejärjestötilan säännöistä ja käyttötarkoituksesta kerran lukukaudessa. Ympäristötapahtumia pyritään järjestämään yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Myös JYYn järjestämiä tapahtumia mainostetaan.

 

LIIKUNTA

Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin esimerkiksi järjestämällä yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia, sekä kannustaa osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin.

Mainokset