Toimintasuunnitelma 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
VARKAAT RY

YLEISTÄ
Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry on etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa. Varkaat ry järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallistua alaan sopiville kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Varkaat ry:n hallitus pitää talouden vakaana, rahoituspohjan monipuolisena ja seuraa budjetin toteutumista säännöllisesti.

PAINOPISTEALUEET
Toimintakaudella 2016 Varkaat ry keskittyy kolmeen painopistealueeseen:
1) Jäsenten aktivoiminen

2) Varhaiskasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja niihin vaikuttaminen 

3) Yritysyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen

 

HALLITUKSEN TOIMINTA
Varkaat ry:n hallitus 2016 perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2017 sekä henkilökohtaisesti ohjaamalla että tehtäväkohtaisilla testamenteilla. Lisäksi tulevalle hallitukselle järjestetään koulutusilta ennen uuden hallituskauden alkua, missä tutustutaan yhdistyksen sääntöihin ja toimintasuunnitelmaan. Hallituslaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) että Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) järjestämiin koulutuksiin. Hallituksen jäsenet osallistuvat vastuualueittain JYYn valiokuntien toimintaan. Hallitus kerää palautetta toiminnastaan.

TIEDOTUS
Varkaat ry tiedottaa järjestämistään koulutuksista, tapahtumista sekä jäseneduista. Lisäksi jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä asioista. Varkaat ry tiedottaa vastuualueittain eri tiedotuskanavien kautta. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Facebook-sivua, sähköpostilistaa sekä blogia. Ainejärjestötoiminnan näkyvyyttä tuodaan esille myös Instagramin kautta. Varkaat ry tiedottaa uusia opiskelijoita toiminnastaan oppiaineen info-kirjeen mukana lähetettävässä fuksilehdessä.

YHTEISTYÖ
Yhteistyötä kasvatustieteiden tiedekunnan ja erityisesti varhaiskasvatuksen oppiaineen henkilökunnan kanssa jatketaan. Varkaat ry:llä on opiskelijaedustaja OAJ Keski-Suomen Lastentarhanopettajat ry:n hallituksessa.

Varkaat ry toimii yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Muiden ainejärjestöjen kanssa jatketaan yhteisen toiminnan kehittämistä, tapahtumien järjestämistä sekä edunvalvontaa. Valtakunnallista yhteistyötä SOOLin, kanssa tehdään tiedottamalla sen toiminnasta ja jäseneduista, olemalla yhteydessä SOOL-kummiin sekä hyödyntämällä SOOLin järjestämiä koulutuksia ja edunvalvontamateriaalia. JYYn tarjoamia koulutuksia sekä valiokunta- ja kummitoimintaa hyödynnetään.

TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI- JA KOULUTUSTOIMINTA
Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia huomioiden jäsentensä erilaiset tarpeet ja mielenkiinnonkohteet. Varkaat ry pyrkii tarjoamaan monipuolista kulttuuritoimintaa esimerkiksi hyödyntämällä Jyväskylän kaupungin sekä JYYn kulttuuritarjontaa. Varkaat ry lisää jäsentensä työelämätietoutta järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, luentoja, vierailuja tai koulutuksia.

KOULUTUSPOLITIIKKA
Varkaat ry ottaa edunvalvonnassa huomioon varhaiskasvatuksen koulutukseen ja alaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja opintojen joustavuuden/joustamattomuuden. Varhaiskasvatustieteen pää-ja sivuaineopiskelijoiden etuja ajetaan eri työryhmien kautta. Varkaat ry vahvistaa ainejärjestön näkyvyyttä koulutuspoliittisena edunvalvojana.

SOSIAALIPOLITIIKKA
Varkaat ry tiedottaa jäsenistöä asumiseen, toimeentuloon, terveyteen, tasa-arvoon sekä muihin sosiaalipolittisiin asioihin ja tapahtumiin liittyen. SPR:n VeriRyhmä –toimintaa jatketaan. Varkaat ry huolehtii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmien huomioimisesta ainejärjestötoiminnassa.

FUKSI- JA TUTORTOIMINTA
Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestötoiminnasta järjestämällä heille syksyllä ainejärjestöinfon ja osallistumalla fukseille järjestettäviin tapahtumiin. Hallitus pitää yhteyttä tutoreihin ja fukseihin. Varkaat ry avustaa fuksiaisten ja pikkujoulujen järjestämisessä. Fuksien ryhmäytymistä tuetaan järjestämällä syksyn alussa heille ryhmäytymistapahtuma.

YRITYSYHTEISTYÖ
Varkaat ry tekee yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa muun muassa ylläpitäen yhteistyösuhteita ja hankkien jäsenetuja. Varkaat ry auttaa uusia opiskelijoita hankkimaan opiskelijahaalarit hyödyntäen yhteistyösopimuksia varainhankinnassa.

KANSAINVÄLISYYS
Varkaat ry järjestää jäsenistölleen kansainvälisyysinfon keväällä ja syksyllä mahdollisesti yhdessä muiden kasvatustieteen laitoksen ainejärjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen oppiaineen vaihto-opiskelijoihin otetaan yhteyttä ja heitä pyritään tapaamaan. Varkaat ry tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan ja verkostoitumiseen.

YMPÄRISTÖ
Varkaat ry huolehtii, että yhdistys ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset. Hallitus huolehtii ainejärjestötilan toimivuudesta yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ja tiedottaa jäsenistöä ainejärjestötilan säännöistä. Lisäksi Varkaat ry osallistuu ainejärjestöjen yhteisten ympäristöaiheisten tapahtumien järjestämiseen ja mainostamiseen.

LIIKUNTA
Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin esimerkiksi järjestämällä yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia, sekä kannustaa osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin.

%d bloggers like this: