Toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VARKAAT RY

YLEISTÄ

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry on etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa. Varkaat ry järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallistua alaan sopiville kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Varkaat ry:n hallitus pitää talouden vakaana, rahoituspohjan monipuolisena ja seuraa budjetin toteutumista säännöllisesti.

PAINOPISTEALUEET

Toimintakaudella 2017 Varkaat ry keskittyy kahteen painopistealueeseen:

  1. Vuosijuhlaperinteen jatkaminen
  2. Aktiivinen vuorovaikutus jäsenistön kanssa ja jäsenistön kannustaminen toiminnan suunnitteluun

HALLITUKSEN TOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus 2017 perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2018 sekä henkilökohtaisesti ohjaamalla että tehtäväkohtaisilla testamenteilla. Lisäksi tulevalle hallitukselle järjestetään koulutusilta ennen uuden hallituskauden alkua, missä tutustutaan yhdistyksen sääntöihin ja toimintasuunnitelmaan. Hallituslaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) että Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) järjestämiin koulutuksiin. Hallituksen jäsenet osallistuvat vastuualueittain JYY:n valiokuntien toimintaan. Hallitus kerää palautetta toiminnastaan.

TIEDOTUS

Varkaat ry tiedottaa järjestämistään koulutuksista, tapahtumista sekä jäseneduista. Lisäksi jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä asioista. Varkaat ry tiedottaa vastuualueittain eri tiedotuskanavien kautta. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Facebook-sivua, sähköpostilistaa sekä blogia. Ainejärjestötoiminnan näkyvyyttä tuodaan esille myös Instagramin kautta. Varkaat ry tiedottaa uusia opiskelijoita toiminnastaan oppiaineen info-kirjeen mukana lähetettävässä tervehdystiedotteessa. Blogin fuksiosiota täydennetään aikaisemman vuoden fuksilehden tietoja hyödyntämällä. 

YHTEISTYÖ

Yhteistyötä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja erityisesti varhaiskasvatuksen oppiaineen henkilökunnan kanssa jatketaan.  Varkaat ry:llä on opiskelijaedustaja OAJ Keski-Suomen Lastentarhanopettajat ry:n hallituksessa. Varkaat ry toimii yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Muiden ainejärjestöjen kanssa jatketaan yhteisen toiminnan kehittämistä, tapahtumien järjestämistä sekä edunvalvontaa.  Valtakunnallista yhteistyötä SOOL ry:n kanssa tehdään tiedottamalla sen toiminnasta ja jäseneduista, olemalla yhteydessä SOOL-kummiin ja SOOLin Jyväskylän aluetoimijaan sekä hyödyntämällä SOOLin järjestämiä koulutuksia ja edunvalvontamateriaalia. JYY:n tarjoamia koulutuksia sekä valiokunta- ja kummitoimintaa hyödynnetään. Aloitetaan yhteistyö sosionomiopiskelijoiden kanssa ja kehitetään yhteistyötä alumnien kanssa.

TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI- JA KOULUTUSTOIMINTA

Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia huomioiden jäsentensä erilaiset tarpeet ja mielenkiinnonkohteet. Varkaat ry pyrkii tarjoamaan monipuolista kulttuuritoimintaa esimerkiksi hyödyntämällä Jyväskylän kaupungin sekä JYY:n kulttuurimahdollisuuksia. Varkaat ry lisää jäsentensä työelämätietoutta järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, luentoja, vierailuja tai koulutuksia.

KOULUTUSPOLITIIKKA

Varkaat ry ottaa edunvalvonnassa huomioon varhaiskasvatuksen koulutukseen ja alaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja opintojen joustavuuden/joustamattomuuden. Varhaiskasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoiden etuja ajetaan eri työryhmien kautta. Varkaat ry vahvistaa ainejärjestön näkyvyyttä koulutuspoliittisena edunvalvojana.

SOSIAALIPOLITIIKKA

Varkaat ry tiedottaa jäsenistöä asumiseen, toimeentuloon, terveyteen, tasa-arvoon sekä muihin sosiaalipolitiittisiin asioihin ja tapahtumiin liittyen. SPR:n VeriRyhmä-toimintaa jatketaan. Varkaat ry huolehtii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmien huomioimisesta ainejärjestötoiminnassa.

FUKSI- JA TUTORTOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestötoiminnasta järjestämällä heille syksyllä ainejärjestöinfon, fuksikokouksen, tekemällä fuksipassin ja osallistumalla fukseille järjestettäviin tapahtumiin. Hallitus pitää yhteyttä tutoreihin ja fukseihin. Varkaat ry avustaa fuksiaisten ja pikkujoulujen järjestämisessä. Fuksien ryhmäytymistä tuetaan järjestämällä syksyn alussa heille ryhmäytymistapahtuma. 

YRITYSYHTEISTYÖ

Varkaat ry tekee yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa muun muassa ylläpitäen yhteistyösuhteita ja hankkien jäsenetuja. Varkaat ry auttaa opiskelijoita hankkimaan opiskelijahaalarit hyödyntäen yhteistyösopimuksia varainhankinnassa. Varainkeruuna järjestämme lapsiparkin Jyväskylän rakennusmessujen yhteydessä tai muilla messuilla.

KANSAINVÄLISYYS JA KEHITYSYHTEISTYÖ

Varkaat ry järjestää jäsenistölleen kansainvälisyysinfon keväällä ja syksyllä mahdollisesti yhdessä muiden kasvatustieteen laitoksen ainejärjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen oppiaineen vaihto-opiskelijoihin otetaan yhteyttä ja heitä pyritään tapaamaan. Varkaat ry tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan ja verkostoitumiseen. Varkaat ry osallistuu kehitysyhteistyöhön ja selvittää, millaisia mahdollisuuksia sitä on toteuttaa.

YMPÄRISTÖ

Varkaat ry huolehtii, että yhdistys ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset. Hallitus huolehtii ainejärjestötilojen toimivuudesta yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ja tiedottaa jäsenistöä ainejärjestötilojen säännöistä. Lisäksi Varkaat ry osallistuu ainejärjestöjen yhteisten ympäristöaiheisten tapahtumien järjestämiseen ja mainostamiseen. Hankimme omat kestoastiat.

LIIKUNTA

Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin esimerkiksi järjestämällä yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia, sekä kannustaa osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin.

Mainokset